,, E-usługi w Med-dom Sp. z o.o. i NZOZ Bog-Med” realizowany w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie.
Działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

 

Tytuł projektu: E-usługi w Med-dom Sp. z o.o. i NZOZ Bog-Med.

Wnioskodawca: Med-dom Sp. z o.o. i NZOZ Bog-Med.

Cele główny projektu: wprowadzenie nowoczesnych e-usług zdrowotnych w zakresie: E-rejestracja, E-Informacja, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu: 2362494,00 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu Państwa: 0,00 zł
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 2008119,90 zł
Wkład własny: 354374,10 zł